PL

dr Anna Michalak

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.101
Uprzejmie informuję, że
ostatni przed wakacjami dyżur
dr Anny Michalak
odbędzie się 16 lipca od godz. 12.00.


amichalak@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356563

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Polska [w:] Powoływanie sędziów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich, red. A. Chmielarz-Grochal, A. Michalak, J. Sułkowski, (współautor),, 2017, Wolters Kluwer
  2. Trybunał Konstytucyjny – filar czy dekoracja demokratycznego państwa prawa, [w:] Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej, red. Z.Witkowski, J. Jirásek, K. Skotnicki, M. Serowaniec. , 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  3. Włochy, [w:] Powoływanie sędziów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich, red. A. Chmielarz-Grochal, A. Michalak, J. Sułkowski, 2017, Wolters Kluwer
  4. Zasada suwerenności a ochrona porządku konstytucyjnego. Kilka uwag o roli organizacji międzynarodowych w utrzymaniu bezpieczeństwa ustrojowego państw członkowskich [w:] Zasada suwerenności. Problemy wybrane. Księga dedykowana Profesorowi Michałowi Domagale, (red.) A. Domańska, K. Skotnicki, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  5. Przekraczanie granic upoważnień ustawowych w praktyce prawodawczej rad gmin. Uwagi na tle ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [w:] Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, (red.) R.P. Krawczyk, A. Borowicz, 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  6. Konstytucyjność ryczałtowego opodatkowania osób duchownych – przyczynek do dyskusji [w:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe, (red.) A. Michalak, K. Skotnicki, K. Składowski, 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  7. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz (współautor), Wolters Kluwer 2016, ISBN: 9788326496189, 2016
  8. Czy ochrona dziedzictwa kulturalnego może usprawiedliwiać ingerencję w prawo własności - uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego, (red.) D. Górecki, Łódź 2015, s. 71-80., 2015
  9. Model procesu legislacyjnego w parlamencie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie rządowych projektów ustaw [w:] Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, (red.) W. Brzozowski, A. Krzywoń, 2015, Wydawnictwo Sejmowe
  10. Polskie prawo konstytucyjne, (red.) D. Górecki, rozdziały: 6 (Wolności i prawa jednostki, s. 76-105), 16 (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, s. 257-262), 2015
  11. Komentarz do ustawy o kontroli skarbowej, LexisNexis, Warszawa 2014, ISBN : 978-83-278-0233-0, 2014
  12. Komentarz do ustawy o urzędach i izbach skarbowych, LexisNexis, Warszawa 2014, ISBN : 978-83-278-0780-9, 2014
  13. Postępowanie ustawodawcze w parlamencie Zjednoczonego Królestwa w zakresie rządowych projektów ustaw publicznych, Wydawnictwo Sejmowe, 2013, 2013
  14. Komentarz do ustawy o doradztwie podatkowym, LexisNexis, Warszawa 2013 (ISBN 978-83-7806-253-0), 2012
  15. System konstytucyjny Korei Południowej, Wydawnictwo Sejmowe 2012, (współautor)., 2012
  16. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej [w:] External voting w wybranych państwach europejskich, red. K. Skotnicki, Łódź 2012, s. 225-240., 2012
 • Artykuły

  1. Konstytucyjne zasady tworzenia prawa podatkowego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 2017, Monitor Podatkowy
  2. The principle of judicial discretion and the death penalty in Singapore – constitutional approach , 2017, Przegląd Prawa Konstytucyjnego
  3. Aktualne problemy ochrony praw człowieka w republice Singapuru a działalność ASEAN [w:] Azjatyckie systemy ochrony praw czlowieka. Inspiracja uniwersalna - uwarunkowania kulturowe - bariery realizacyjne, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2016, s. 790-804, 2016
  4. Dostęp do informacji publicznej a ochrona prywatności na tle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych; , 2016, Przegląd Sejmowy
  5. Polski Trybunał Konstytucyjny wobec europejskich standardów prawa do sądu, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego", 3/2016, s. 329-349, 2016
  6. Prawnokarna ochrona autorytetu zmarłego funkcjonariusza publicznego, 2016, Przegląd Legislacyjny
  7. Skarga konstytucyjna po 30 czerwca 2015 r., "Zagadnienia sądownictwa konstytucyjnego", nr 1-2 (7-8)/2014, s. 97-112 (współautor), 2016
  8. AKTUALNE PROBLEMY OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA W INDIACH – ORIENTACJA SEKSUALNA I TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 7/2015, s. 121-134, 2015
  9. Pierwsze pięć lat działalności Sądu Najwyższego Zjednoczonego KrólestwaWielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Przegląd Sejmowy nr 2/2015, s. 119-138, 2015
  10. Przestrzeganie praw człowieka w wybranych państwach Azjipostkolonialnej – aktualne problemy, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 1/2015, , 2015
  11. Dopuszczalne wzorce kontroli norm prawa podatkowego w postępowaniu skargowym przed Trybunałem Konstytucyjnym, "Przegląd Podatkowy", 10/2014, s. 32-47., 2014
  12. Dostęp do służby publicznej w świetle postanowień Konstytucji RP – wybrane zagadnienia, Przegląd PrawaKonstytucyjnego nr 5/2014, s. 56-79, 2014
  13. Skarga konstytucyjna w sprawach podatkowych - zagadnienia wybrane, Przegląd Podatkowy, 6/2013, s. 39-45., 2013
  14. Alternative methods of voting - perspectives of introduction in Poland, "Annales Universitatis Apulensis", Series Jurisprudentia, 14/2011, s. 199-206 (współautor), 2011
  15. Postępowanie ustawodawcze w zakresie projektów ustaw publicznych wnoszonych indywidualnie przez brytyjskich parlamentarzystów, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, 2011/1(5), s. 31-61;, 2011
  16. Projekty reformy sposobu głosowania w wyborach do Izby Gmin i kadencji parlamentu w Wielkiej Brytanii, "Studia Wyborcze", t. 10, Łódź 2010, s. 93-108, 2010
  17. Zmiany procedury legislacyjnej w Izbie Gmin w latach 1997-2005, "Acta Universitatis Lodziensis: Folia iuridica 70", Łódź 2009, s. 41-63., 2009
  18. Słowniki językowe w interpretacjach prawa podatkowego [w:] „Język w prawie, administracji i gospodarce”, K. Michałowski (red.), Łódź 2010, s. 19-29.
 • Inne publikacje

  1. Recenzja - VITTORIA BARSOTI, PAOLO G. CAROZZA, MARTA CARTABIA, ANDREA SIMONCINI, Italian Constitutional Justice in Global Context, Oxford University Press 2016, s. 328 , 2018, Państwo i Prawo
  2. The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges, red. Tania Groppi, Marie-Claire Ponthoreau (recenzja), Przegląd Sejmowy 1/2016, 155-159, 2016
  3. Comparative Constitutional Law in Asia, red. R. Dixon, T. Ginsburg, Edward Edgar Publishing Limited, Northamp-ton 2014, ss. 353 (recenzja), Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 7/2015, s. 174-178, 2015
  4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Co-habitations and power dynamics:Land, Exchange, Governance. Timor-Leste in context”,Lizbona, 19–24 stycznia 2015 r. (sprawozdanie), Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 7/2015, s. 182-184, 2015
  5. Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Forum Prawnicze nr 2,3,4,5,6,/2014, 2014
  6. Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Forum Prawnicze nr 1,2,3,4/2013, 2013
  7. Zagadnienia parlamentarne w orzecznictwie innych państw: Chorwacja - orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wyborów sędziów Trybunału Konstytucyjnego, sygn. U-III/443/2009, Przegląd Sejmowy, 1/2013, s. 201-209. , 2013
  8. Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Forum Prawnicze nr 6, 7-8/2012, 2012
  9. „Jak płacić podatki po śmierci wspólnika” („Rzeczpospolita”, dodatek Dobra Firma z dnia 12 maja 2009 r.)., 2009
  10. „Nie każda cena odbiegająca od cen rynkowych jest ceną transferową”, komentarz do wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2008 r., sygn. I SA/Wr 627/08, (Tax24 nr 1/2009,http://www.deloitte.com.mt/dtt/cda/doc/content/pl_Tax24_1_styczen09.pdf)., 2009
  11. M. Jarentowski, K. Konieczko, A. Michalak, Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez Komisję Ustawodawczą Senatu RP VII kadencji, Senat Rzeczypospolitej Polskiej Materiały, Kancelaria Senatu, Warszawa 2009 r., 2009
  12. „Trzeba zbierać dowody wykonania usług”, komentarz do wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2008 r., sygn. I SA/Wr 606/08, („Rzeczpospolita”, dodatek Dobra Firma z dnia 22 grudnia 2008 r.)., 2008
  13. „Jak udokumentować nieściągalność wierzytelności”, komentarz do wyroku WSA w Warszawie z dnia 12 lipca 2007 r., sygn. III SA/Wa 534/07, („Rzeczpospolita”, dodatek Dobra Firma z dnia 17 września 2007 r.)., 2007
  14. „Koszty procesowe zabezpieczają przychód”, komentarz do wyroku WSA w Łodzi, sygn. I SA / Łd 1417/06 z dnia 21 listopada 2006 r. („Rzeczpospolita”, dodatek Dobra Firma z dnia 8 lutego 2007 r.)., 2007
  15. „Środki trwałe muszą być używane na terenie specjalnej strefy ekonomicznej” komentarz do wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2007 r., sygn. I SA/Wr 499/07, („Rzeczpospolita”, dodatek Dobra Firma z dnia 24 września 2007 r.)., 2007
  16.  2006 r. “Supremacy of the EU law as a challenge to national constitutions” (http://www.unikoeln.de/jur-fak/ostrecht/material/seminare/ws0607/michalak.pdf)., 2006

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.