PL

dr Jarosław Sułkowski

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.53
wtorki - od godz. 9.00
soboty zjazdowe - od godz. 10.15
sulkowski@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356558

 

 

 

 

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Hiszpania [w:] Powoływanie sędziów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich, A. Chmielarz-Grochal, A. Michalak, J. Sułkowski red., 2017, Wolters Kluwer
  2. Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie TK, SN i NSA, 2017, Wolters Kluwer
  3. Polska [w:] Powoływanie sędziów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich, A. Chmielarz-Grochal, A. Michalak, J. Sułkowski red. (współautor), 2017, Wolters Kluwer
  4. Powoływanie sędziów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich, 2017, Wolters Kluwer
  5. Komentarz do art. 11 Konstytucji RP, Konstytucja RP – komentarz red. L. Bosek, M. Safjan t. I, 2016
  6. Komentarz do art. 13 Konstytucji RP, Konstytucja RP – komentarz red. L. Bosek, M. Safjan t. I, 2016
  7. Komentarz do art. 57 Konstytucji RP, Konstytucja RP – komentarz red. L. Bosek, M. Safjan t. I, 2016
  8. Parlament Republiki Korei, Wydawnictwo Sejmowe, 2013
  9. System konstytucyjny Korei Południowej, Wydawnictwo Sejmowe, (współautor), 2012
  10. Pozycja ustrojowoprawna partii politycznych w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, Łódź, 2010.
  11. Skarga konstytucyjna [w:] Pozainstancyjne środki ochrony prawnej, Wyd. Beck 2012 (współautor).
 • Podręczniki, skrypty

  1. Polska w Unii Europejskiej [w:] Polskie prawo konstytucyjne, D. Górecki (red.), Warszawa, 2015
  2. Polska w Unii Europejskiej [w:] Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, D. Górecki (red.), Warszawa, 2012
 • Artykuły

  1. Skuteczna opieka sędziów i sądów w zakresie realizacji praw i prawnie uzasadnionych interesów – rozważania na tle art. 24 Konstytucji Hiszpanii [w:] Konstytucyjne prawo do sądu w teorii i praktyce, red. M. Kłopocka-Jasińska, , Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2016 nr 3
  2. Budżet partycypacyjny w Porto Alegre – źródło inspiracji i przemian dla demokracji uczestniczącej [w:] Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia R.P. Krawczyk, A. Borowicz (red.), Łódź 2016
  3. La crisis constitucional en Polonia (sobre la oportunidad perdida de solucionarla). El estudio de caso. Revista de Derecho Constitucional, 2018
  4. (Nie)obecność Unii Europejskiej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. w kontekście zjawiska globalizacji – wyzwania dla państwa suwerennego (współauto z A. Chmielarz-Grochal), 2017
  5. Application of the Standards of the European Convention on Human Rights relating to Aliens by the Polish Administrative Courts , 2017
  6. Prezydent wobec kryzysu konstytucyjnego w Polsce (o straconej szansie na zakończenie sporu). [w:] Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym, D. Górecki (red.), Łódź , 2017
  7. Konstitucine peticijos teise Lenkijos Seimo atžvilgiu [w:] Lietuvos ir lenkijos konstitucines teises aktualijos: parlamentas, H. Sinkunas, Vilnius , 2016
  8. Kryteria oraz procedura wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego [w:] Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego (2015-2016) – Raport, P. Radziewicz, P. Tuleja, 2016, Wolters Kluwer
  9. Odmowa mianowania sędziów konstytucyjnych (casus Słowacji), Przegląd Sejmowy nr 2/2016, s. (współautorstwo dr A. Chmielarz-Grochal)., 2016
  10. Ślubowanie osoby wybranej na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego wobec Prezydenta [w:] Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego (czerwiec 2015-marzec 2016) – P. Radziewicz, P. Tuleja, 2016, Wolters Kluwer
  11. About some of the rights of national minorities in Poland (The Czech minoritie's example), 2015
  12. Budżet partycypacyjny w Porto Alegre – źródło inspiracji i przemian dla demokracji uczestniczącej, 2015
  13. Czy potrzebna jest ustawa o budżecie partycypacyjnym?, 2015
  14. Kilka uwag o konstytucyjnych podstawach horyzontalnego działania praw człowieka w Hiszpani, 2015
  15. Political party financing (a report including amendments introduced by the law passed on November 16th, 2012) [in:] Bosnia and Herzegovina and its political kaleidoscope (General elections 2014: report) Mirella Korzeniewska-Wiszniewska and Aleksandra Zdeb (eds.), 2015
  16. Pożądane kierunki zmian hiszpańskiego systemu wyborczego w krajowych wyborach parlamentarnych, 2015
  17. Rządowe tworzenie prawa w Republice Czeskiej, 2015
  18. Stosowanie praw podmiotowych w stosunkach horyzontalnych w Hiszpanii, 2015
  19. Kompetencja sądów konstytucyjnych państw Grupy Wyszehradzkiej w zakresie kontroli konstytucyjności prawa pochodnego Unii Europejskiej (współautor)., 2014
  20. O niektórych aspektach reformy sądownictwa konstytucyjnego w Hiszpanii w roku 2007 r. [w:] Ustrój polityczny państwa. Polska, Europa, Świat – Jarosław Szymanek, Stanisław Sulowski, Warszawa 2014. , 2014
  21. Przesłanka szczególnej doniosłości skargi konstytucyjnej (trascendencia constitucional) jako warunek jej dopuszczalności – rozważania w związku z reformą Trybunału Konstytucyjnego Hiszpanii, Przegląd Sejmowy 2014, nr 2., 2014
  22. Control de la constitucionalidad del derecho secundario de la Unión Europea en los países del "Grupo Visegrad", 2013
  23. Prosazování práv české menšiny v Polské republice, Acta Iurodica Olomucensia, 2013, no.1, 2013
  24. Realizacja praw mniejszości polskiej w Czechach i mniejszości czeskiej w Polsce [w:] Dziedzictwo pogranicza. Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce, Dariusz Górecki red., Łódź, 2013, 2013
  25. Skutki odroczenia utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnego przepisu dla postępowania skargowego, na tle którego wszczęto postępowanie przed TK, 2013
  26. Formalne przesłanki skargi konstytucyjnej (w świetle orzecznictwa TK) – polemika (współautor), Państwo i Prawo 2012., 2012
  27. Funkcja polityczna Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. w procesie jej stosowania, Kielce 2012., 2012
  28. Kontrola uchwał KRS w sprawach indywidualnych sprawowana przez Sąd Najwyższy (współautor), "Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa" 2012. , 2012
  29. Opinia na temat kognicji czeskiego Sądu Konstytucyjnego do badania zgodności z Konstytucją prawa wtórnego Unii Europejskiej, Zeszyty BAS., 2012
  30. Opinia prawna o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 3721), Zeszyty BAS., 2012
  31. Protección del equilibrio presupuestario: análisis del artículo 216 apartado 5 de la constitución de la República de Polonia, "Teoria y realidad constitucional" 2012., 2012
  32. Republika Czeska [w:] External voting w wybranych państwach europejskich, red. K. Skotnicki, Łódź 2012., 2012
  33. Słowacja [w:] External voting w wybranych państwach europejskich, red. K. Skotnicki, Łódź 2012., 2012
  34. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa w kontekście orzecznictwa Sądu Najwyższego Izby Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w sprawach o sygnaturze „KRS”, "Przegląd Sejmowy" 2012., 2012
  35. Wpływ polityki na wykładnię norm konstytucyjnych na przykładzie Konstytucji Polski z 1997 r., [w:] Sbornik Prispevku sekce ustavniho prava, prednesenych na mezinarodni vedecke konferenci Olomoucke pravnicke dny 2012, J. Jirasek (red.) Olomouc 2013., 2012
  36. Autonomia partii politycznych a problem demokracji wewnętrznej, Przegląd Sejmowy 2011 r. Nr 3., 2011
  37. Immunitet i niepołączalność funkcji konstytucyjnych organów w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Ústavní systém Èeské republiky a Polské republiky po pøstoupení k Evropské unii, II. èesko-polský semináø Praha, 23.-24 záøi 2010, red. V. Jirásková, Z Witkowski, Praha 2011, (współautor)., 2011
  38. Ochrona praw kobiet w Republice Czeskiej [w:] Wyzwania współczesnej Europy, Równouprawnienie kobiet, J. Senyszyn (red.) Gdynia 2011 (współautor)., 2011
  39. Procedura w przedmiocie nominacji sędziów sądów powszechnych w Republice Czeskiej i w Polsce – uwarunkowania konstytucyjnoprawne [w:]  Transformacje systemów wymiaru sprawiedliwości Tom I Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji, red. Jerzy Jaskiernia, Wyd. Marszałek, 2011, 2011
  40. Swoboda przemieszczenia się w Konstytucji RP oraz orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (współautor), Warszawa 2011., 2011
  41. Czy rozstrzygnięcia Prezydenta mogą być poddane kontroli sądownictwa administracyjnego? Kazus Prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Vaclava Klausa [w:] Listina i soucasnost, Sbornik Prispevku sekce ustavniho prava, prednesenych na mezinarodni vedecke konferenci Olomoucke pravnicke dny 2010, J. Jirasek (red.) Olomouc 2010., 2010
  42. Systém pramenů práva Polské republiky ve vztahu k právu Evropské unie, [w:] Dvacet let poté: pro ve víru metamorfoz. Sborník příspĕvků ze stejnojmenné mezinárodní konferencje uspořádané Ústavem státu a práva AV ČR a Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 9.–11. Června 2010 ve Znojmĕ, red. H. Jermanová, Z. Masopust, Instytut Państwa i Prawa Czeskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Aleš Čeněk, Praha–Plzeň 2010, s. 226–249 (współautorstwo z dr A, Chmielarz), 2010
  43. System źródeł prawa powszechnie obowiązującego a prawo UE, [w:] "Metamorfózy práva ve støední Evropì II. Dvacet let poté", Pilzno 2010 (współautor)., 2010
  44. Postępowanie w przedmiocie nominacji sędziowskich w czeskim porządku prawnym, Zeszyty Naukowe Zakładu Prawa Konstytucyjnego Porównawczego z 2009 r., 2009
  45. Znaczenie przesłanki oczywistej bezzasadności dla dostępności skargi konstytucyjnej jako środka ochrony konstytucyjnych wolności i praw, Przegląd Sejmowy 2009 r. Nr 5 (współautor)., 2009
  46. Uprawnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do powoływania sędziów, Przegląd Sejmowy 2008 r., Nr 4., 2008
  47. Finansowane partii politycznych w Czechach i w Słowacji, Państwo i Prawo 2006 r. Nr 11-12., 2006
  48. Postanowienia sygnalizacyjne Trybunału Konstytucyjnego w Polsce [w:] Závaznost rozhodování Ústaních Soudù, Pilzno 2006., 2006
  49. Wykładnia przesłanek dopuszczalności skargi konstytucyjnej w praktyce orzeczniczej polskiego Trybunału Konstytucyjnego [w:] Interpretace Prava Ustavnimi soudy (teoreticke reflexe), red. Karel Klima, Pilzno 2006., 2006
  50. Konstytucyjna opieka na weteranami walk o niepodległość, [w:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w 70 rocznicę urodzin, red. A. Michalak, K. Składowski, K. Skotnicki, Łódź 2016
 • Glosy

  1. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2013 r. sygn. akt III KRS 154/13, Krajowa Rada Sądownictwa, 2014 nr 2, 2014
  2. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2012 r. (sygn. akt I OSK 1883/12), Państwo i Prawo 2013, 2013
  3. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 21 marca 2012 r. (sygn. akt III SW 2/12), Przegląd Sejmowy 2012., 2012
  4. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2009 r. (sygn. akt III KRS 21/09), Przegląd Sejmowy 2011 r., 2011
  5. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 2009 r. (sygn. akt III KRS 9/08), Przegląd Sejmowy 2010 r., 2010
  6. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 1 października 2007 r. (sygn. akt III SW 7/07) w przedmiocie odrzucenia przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania finansowego partii Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz postanowienia Sądu Najwyższego z 1 października 2007 r. (sygn. akt III SW 8/07) w przedmiocie odrzucenia przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania finansowego partii Prawo i Sprawiedliwość, Studia Wyborcze 2008, tom 5.
  7. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2008 r. sygn. I CZ 29/08, Przegląd Sejmowy 2009 r. (współautor).
  8. Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 października 2007 r. (sygn. akt VIII Ko 9/07), Przegląd Sejmowy 2008 r. Nr 4.
  9. Glosa do uchwały NSA z dnia 7 grudnia 2009 r., sygn. akt I OPS 9/09, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2010 r.
  10. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2010 r. (sygn. akt I OSK 166/10, CBOSA), Forum Prawnicze 2011 r.
  11. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2004 r. (sygn. akt K 25/03) Przegląd Sejmowy 2006 r., Nr 1.
  12. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2006 r. (sygn. akt K 4/06), Przegląd Sejmowy 2006 r., Nr 2.
  13. Republika Czeska: glosa do wyroku Sądu Konstytucyjnego z dnia 18 października 1995 r. w sprawie nadzoru nad finansowaniem partii, sygn. 296/1995, Przegląd Sejmowy 2007 r., Nr 1.
 • Inne publikacje

  1. Przegląd orzecznictwa ETPC Forum Prawnicze 2016 r. nr 1, 2016
  2. Przegląd orzecznictwa ETPC Forum Prawnicze 2016 r. nr 2, 2016
  3. Appointing Judges in an Age of Judicial Power: Critical Perspectives From Around the World. K. Malleson and P. H. Russell, Toronto 2006. s. 450 (recenzja)., 2015
  4. JAVIER GARCÍA ROCA (red.) Pautas para una reforma constitucional. Informe para el debate Institutuo de Derecho Parlamentario, Universidad Complutense de Madrid, Aranzadi 2014, s. 140 (recenzja)., 2015
  5. Przegląd orzecznictwa ETPC Forum Prawnicze 2015 r. nr 1, 2015
  6. Przegląd orzecznictwa ETPC Forum Prawnicze 2015 r. nr 2, 2015
  7. Przegląd orzecznictwa ETPC Forum Prawnicze 2015 r. nr 3, 2015
  8. RYSZARD PIOTROWSKI (red.) Pozycja ustrojowa sędziego, Wolters Kluwer 2015, s. 229. (recenzja) , 2015
  9. Przegląd orzecznictwa ETPC Forum Prawnicze 2014 r. nr 1, 2014
  10. Przegląd orzecznictwa ETPC Forum Prawnicze 2014 r. nr 2, 2014
  11. Przegląd orzecznictwa ETPC Forum Prawnicze 2014 r. nr 3, 2014
  12. Przegląd orzecznictwa ETPC Forum Prawnicze 2014 r. nr 4, 2014
  13. Przegląd orzecznictwa ETPC Forum Prawnicze 2014 r. nr 5, 2014
  14. Przegląd orzecznictwa ETPC Forum Prawnicze 2014 r. nr 6, 2014
  15. Przegląd orzecznictwa ETPC Forum Prawnicze 2013 r. nr 1., 2013
  16. Przegląd orzecznictwa ETPC Forum Prawnicze 2013 r. nr 2., 2013
  17. Przegląd orzecznictwa ETPC Forum Prawnicze 2013 r. nr 3., 2013
  18. Przegląd orzecznictwa ETPC Forum Prawnicze 2013 r. nr 4, 2013
  19. Przegląd orzecznictwa ETPC Forum Prawnicze 2013 r. nr 5, 2013
  20. Przegląd orzecznictwa ETPC Forum Prawnicze 2013 r. nr 6, 2013
  21. Skarga konstytucyjna. Wstępne rozpoznanie Lech Jamróz Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2011, (recenzja), Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2013
  22. Sprawozdanie z seminarium naukowego "Dopuszczalność skargi konstytucyjnej: doniosłość nowej skargi" Madryt, 28 x 2013, Państwo i Prawo. , 2013
  23. Wywiad z prof. Carlosem Floresem Juberiasem, Forum Prawnicze 2013, 2013
  24. Zagadnienia parlamentarne w orzecznictwie konstytucyjnym innych państw Hiszpania: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie konstytucyjność małżeństw homoseksualnych, sygn. STC 198/2012, Przegląd Sejmowy 2013., 2013
  25. MARIO HERNÁNDEZ RAMOS, El nuevo trámite de admisión del recurso de amparo constitucional Editorial REUS S.A. Madryt 2009, s. 423 (nota), Przegląd Sejmowy 2012 r., 2012
  26. Przegląd orzecznictwa ETPC Forum Prawnicze 2012 r. nr 2., 2012
  27. Przegląd orzecznictwa ETPC Forum Prawnicze 2012 r. nr 3., 2012
  28. Przegląd orzecznictwa ETPC Forum Prawnicze 2012 r. nr 4., 2012
  29. Przegląd orzecznictwa ETPC Forum Prawnicze 2012 r. nr 5., 2012
  30. Recenzja książki pt: "System Konstytucyjny Hiszpanii" T. Mołdawa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, "Przegląd Sejmowy" 2012., 2012
  31. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Ołomunieckie dni prawnicze 2012”, Ołomuniec 24-25 maja 2012 r., Republika Czeska, "Państwo i prawo" 2012, 2012
  32. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Sposoby zapewnienia udziału w głosowaniu wyborcom przebywającym za granicą”, Łódź, 16-17 października 2011 r. (współautor), Państwo i Prawo 2012., 2012
  33. Zagadnienia parlamentarne w orzecznictwie konstytucyjnym innych państw Hiszpania: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przesłanki specjalnej transcendencji konstytucyjnej warunkującej dopuszczalność skargi, sygn. STC 155/2009, Przegląd Sejmowy 2012 r., 2012
  34. Zagadnienia parlamentarne w orzecznictwie konstytucyjnym innych państw Słowacja: uchwała Sądu Konstytucyjnego z dnia 23 września 2009 r. w sprawie kompetencji Prezydenta do odrzucenia kandydata na stanowisko Wiceprezesa Narodowego Banku Słowacji, sygn. PL. ÚS 14/2006, Przegląd Sejmowy 2012 r., 2012
  35. Zagadnienia parlamentarne w orzecznictwie konstytucyjnym innych sądów: wyrok ETPC z dnia 15 marca 2012 r.w sprawie Sitaropoulos i Giakoumopoulos przeciwko Grecji, Przegląd Sejmowy 2012 r. , 2012
  36. Przegląd orzecznictwa ETPC Forum Prawnicze 2011 r. nr 6., 2011
  37. Przegląd orzecznictwa ETPC Forum Prawnicze 2012 r. nr 1., 2011
  38. Przegląd orzecznictwa ETPC, Forum Prawnicze 2011 r. nr 7-8., 2011
  39. Recenzja książki "Partie i system partyjny III RP", red. Krzysztof Kowalczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2012 r., 2011
  40. Zagadnienia parlamentarne w orzecznictwie konstytucyjnym innych państw Czechy: orzeczenie Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie delegalizacji Partii Robotniczej, sygn. Pst 1/2009, Przegląd Sejmowy 2011 r. Nr 1., 2011
  41. Zagadnienia parlamentarne w orzecznictwie konstytucyjnym innych państw Węgry: wyrok Sądu Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zgodności z Konstytucją roty przysięgi składanej przez urzędników publicznych, Przegląd Sejmowy 2011 r., 2011
  42. Zagadnienia parlamentarne w orzecznictwie konstytucyjnym innych państw Węgry: wyrok Sądu Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wolności zgromadzeń, sygn. 75/2008, Przegląd Sejmowy 2011 r. Nr 5., 2011
  43. Zagadnienia parlamentarne w orzecznictwie konstytucyjnym innych państw Republika Czeska wyrok Sądu Konstytucyjnego dotyczący skrócenia kadencji parlamentu, Przegląd Sejmowy 2010 r. Nr 6., 2010
  44. Zagadnienia parlamentarne w orzecznictwie konstytucyjnym innych państw Słowacja: wyrok Sądu Konstytucyjnego dotyczący interpelacji poselskiej, Przegląd Sejmowy 2010 r., 2010
  45. Republika Węgier: wyrok Sądu Konstytucyjnego w sprawie konstytucyjności ciszy wyborczej oraz ośmiodniowego zakazu publikacji przedwyborczych sondaży opinii publicznej (sygn. 6/2007 (II. 27.) AB), Studia Wyborcze 2009, tom 6., 2009
  46. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Demokratyczne państwo prawne w teorii i w praktyce w państwach Europy Środkowej i Wschodniej”, Łódź, 4–6 września 2008 r. (współautor), Przegląd Sejmowy 2009 r. Nr 2, 2009
  47. Zagadnienia parlamentarne w orzecznictwie konstytucyjnym innych państw Czechy: wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie odmowy powołania sędziego, sygn. 4 Ans 9/2007-197, Przegląd Sejmowy 2009 r. Nr 5., 2009
  48. Zagadnienia parlamentarne w orzecznictwie konstytucyjnym innych państw Rumunia: decyzja Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie ustawy zmieniającej i uzupełniającej ustawę nr 3/2000 o organizacji i przeprowadzeniu referendum, Przegląd Sejmowy 2009 r. Nr 6., 2009
  49. Głos nadesłany: Kaucje wyborcze w orzecznictwie Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej [w:] Przemiany prawa wyborczego Doświadczenia nowych demokracji, Z. Witkowski (red.), Bydgoszcz 2008., 2008
  50. Wyniki wyborów i referendów na świecie [w:] „Studia Wyborcze” 2008, tom 5., 2008
  51. Wyniki wyborów i referendów na świecie [w:] „Studia Wyborcze” 2008, tom 6., 2008
  52. Zagadnienia parlamentarne w orzecznictwie konstytucyjnym innych państw Czechy: wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie kompetencji sądów administracyjnych do badania legalności aktów Prezydenta Republiki w przedmiocie powoływania sędziów, sygn. 4 Aps 3/2005, Przegląd Sejmowy 2008 r., Nr 4., 2008
  53. Zagadnienia parlamentarne w orzecznictwie konstytucyjnym innych państw Słowacja: glosa do wyroku Sądu Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie aborcji (sygn. PL. ÚS 12/01-297), Przegląd Sejmowy 2008 r. Nr 6., 2008
  54. Słowacja: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2006 roku w sprawie delegalizacji partii politycznej, sygn. 3 S¾ 79/2005-54, Przegląd Sejmowy 2007 r., Nr 5., 2007
  55. Tłumaczenie wyroku Sądu Konstytucyjnego Słowacji „Studia Wyborcze” 2007, tom 2., 2007
  56. Wyniki wyborów i referendów na świecie [w:] „Studia Wyborcze” 2007, tom 4., 2007
  57. Wyniki wyborów i referendów na świecie [w:] Studia Wyborcze 2007, tom 3., 2007
  58. Wyniki wyborów i referendów na świecie [w:] Studia Wyborcze 2006, tom 1., 2006
  59. Wyniki wyborów i referendów na świecie [w:] Studia Wyborcze 2006, tom 2., 2006
  60. Ustawa o partiach politycznych. Łamią zakazy bez konsekwencji prawnych Niefrasobliwość czy premedytacja, Gazeta Prawna nr 181 z 15 września 2005 roku,, 2005
  61. Przegląd orzecznictwa ETPC Forum Prawnicze 2016 r. nr 3

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.