PL

prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, prof. zw. UŁ

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.75

W czasie roku akademickiego - wtorek 12.00-14.00

kskotnicki@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6354685

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Aktualne problemy polskiego prwa wyborczego, [w:] Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego, red. D. Górecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 95-113., 2015
  2. - Geneza i ewolucja głosowania korespondencyjnego w Polsce, [w:] Volebné zákonodarstvo vSlonenskej republike (dożeraj vývoj, aktuálny stav. Príčiny a dôsledky), red. L. Orosz, T. Majerčák, Košice 2014, s. 103-117, ISBN 978-80-8152-179-9, 2014
  3. Konstytucyjne uwarunkowania wyborów do Senatu RP, [w:] Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, red. naukowa A. Bisztyga, P. Zientarski, Warszawa 2014, s. 53-64, 2014
  4. Prawa wyborcze osób niepełnosprawnych i ich gwarancje, [w:] Społeczne i prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, red. E. Widawska i K. Skotnicki, Częstochowa 2014, s. 153-175, 2014
  5. - (współautor A. Rakowska) Rzeczpospolita Polska, [w:] External voting w wybranych państwach europejskich, red. K. Skotnicki, Łódź 2012, s. 189-205; , 2012
  6. - Republika Litewska, [w:] External voting w wybranych państwach europejskich, red. K. Skotnicki, Łódź 2012, s. 109-121; , 2012
  7. - Republika Ukrainy, [w:] External voting w wybranych państwach europejskich, red. K. Skotnicki, Łódź 2012, s. 133-150; , 2012
  8. - Wstęp, [w:] External voting w wybranych państwach europejskich, red. K. Skotnicki, Łódź 2012, s. 5-7;  , 2012
  9. - Zakończenie, [w:] External voting w wybranych państwach europejskich, red. K. Skotnicki, Łódź 2012, s. 241-243. , 2012
  10. System wyborczy do Sejmu i Senatu, [w:] Polskie prawo konstytucyjne w zarysie. Podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, wyd. 4, pod red. D. Góreckiego, Zakamycze 2012, s. 86-101. , 2012
  11.  Odpowiedź na Ankietę konstytucyjną, [w:] Ankierta konstytucyjna, pod red. B. Banaszaka i J. Zbieranka, Warszawa 2011, s. 103-116, 2011
  12. - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilia in Polonia, [w:] Le evoluzioni della legislazione elettorale “di contorno” in Europa, Atti del III Colloquio italo-polacco sulle transformazioni istituzionali, a cura di G.C. De Martin, Z. Witkowski, P. Gambale, E. Griglio, CEDAM 2011, s. 215-233, 2011
  13. (red.) Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, Warszawa 2011, ss. 296, 2011
  14. (współautor J. Sułkowski) Immunitet i niepołączalność funkcji konstytucyjnych organów w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Ústavní systém Èeské republiky a Polské republiky po pøstoupení k Evropské unii, II. èesko-polský semináø Praha, 23.-24 záøi 2010, red. V. Jirásková, Z Witkowski, Praha 2011, s. 102-119., 2011
  15. Przebieg prac nad kodeksem wyborczym, [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, s. 11-35, 2011
  16. (red.) Demokratyczne państwo prawne w teorii i w praktyce w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Łódz 2010, ss. 318, 2010
  17. Możliwość wykorzystania alternatywnych sposobów głosowania podczas wyborów samorządowych, [w:] Wybory i referenda lokalne. Aspekty prawne i politologiczne, pod red. M. Steca i K. Małysa-Sulińskiej, Warszawa 2010, s. 105-124, 2010
  18. (współautor V. Jirásková), Parlament Republiki Czeskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009, s. 74., 2009
  19. Głosowanie korespondencyjne – na marginesie projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo wyborcze. Analizy. Interpretacje. Rekomendacje, red. J. Zbieranek, Warszawa 2009, s. 89-101 , 2009
  20. Rejestr wyborców i głosowanie korespondencyjne w Wielkiej Brytanii, [w:] Prawo wyborcze. Analizy. Interpretacje. Rekomendacje, red. J. Zbieranek, Warszawa 2009, s. 55-64, 2009
  21. (red.) Samorząd terytorialny. Doświadczenia i perspektywa. Aspekt łódzki, Łódź 2008, ss. 81., 2008
  22. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Słowacji, [w:] Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, red. R. Grabowski i S. Grabowska, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008, s. 311-319, 2008
  23. Organizacja Sejmu RP, [w:] Prawo parlamentarne. Seminarium dla nowo wybranych posłów. VI kadencja, red. W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2007, s. 7-16., 2007
  24. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Słowacji, [w:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, pod red. S. Grabowskiej i R. Grabowskiego, Wolters Kluwer Polska Sp. Z o.o., 2007, s. 176-184., 2007
  25. Republika Czeska, [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, praca zborowa pod red. P. Sarneckiego, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007, s. 118-129, 2007
  26. Republika Słowacka, [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, praca zborowa pod red. P. Sarneckiego, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007, s. 346-356., 2007
  27. (red.) Własność - zagadnienia ustrojowo-prawne. Porównanie rozwiązań w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Łodz 2006, ss. 366, 2006
  28. (współredakcja z A. Domańską) Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Łódz 2003, ss. 280, 2003
  29. System konstytucyjny Czech, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000, ss. 78, 2000
  30. Zasada powszechności wyborów. Zagadnienia teorii i praktyki, Łodz 2000, 2000
  31. Polska republika - ustavni system, [w:] K. Klima a kolektiv, Encyklopedie ustavneho prava, Praha, ASPI, a.s., 2007, s. 434-449
 • Podręczniki, skrypty

  1. - Formy demokracji bezpośredniej, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, 4. wyd., red. D. Górecki, Warszawa 2012, s. 105-11. , 2012
  2. Formy demokracji bezpośredniej, [w:] Polskie prawo konstytucyjne w zarysie. Podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, wyd. 4. pod red. D. Góreckiego, Warszawa 2012, s. 78-85 , 2012
  3. Formy demokracji bezpośredniej, [w:] Polskie prawo konstytucyjne w zarysie. Podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, wyd. 4. pod red. D. Góreckiego, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012, s. 78-85, 2012
  4. System wyborczy do Sejmu i Senatu, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, 4. wyd., red. D. Górecki, Warszawa 2012, s. 115-131. , 2012
  5.  Formy demokracji bezpośredniej, [w:] Polskie prawo konstytucyjne w zarysie. Podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, 3. wydanie, red. D. Górecki, Warszawa 2009, s. 76-83. , 2009
  6.  Formy demokracji bezpośredniej, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, 3. wyd., red. D. Górecki, Warszawa 2009, s. 104-113., 2009
  7.  System wyborczy do Sejmu i Senatu, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, 3. wyd., red. D. Górecki, Warszawa 2009, s. 114-129. , 2009
  8. System wyborczy do Sejmu i Senatu, [w:] Polskie prawo konstytucyjne w zarysie. Podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, 3. wydanie, red. D. Górecki, Warszawa 2009, s. 84-98. , 2009
  9. Formy demokracji bezpośredniej, [w:] Polskie prawo konstytucyjne w zarysie. Podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, pod red. D. Góreckiego, Warszawa 2008, s. 78-85. , 2008
  10. Formy demokracji bezpośredniej, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, pod red. D. Góreckiego, Warszawa 2008, s. 102-111. , 2008
  11. System wyborczy do Sejmu i Senatu, [w:] Polskie prawo konstytucyjne w zarysie. Podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, pod red. D. Góreckiego, Zakamycze 2006, s. 86-100., 2008
  12. System wyborczy do Sejmu i Senatu, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, pod red. D. Góreckiego, Warszawa 2008, s. 112-127. , 2008
  13. Formy demokracji bezpośredniej, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, pod red. D. Góreckiego, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007, s. 100-109, 2007
 • Artykuły

  1. (współautor A. Rakowska), Wykorzystanie billbordów w kampanii politycznej, [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyznań, tom II, Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce, Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, red. naukowa R.M. Czarny i K. Spryszak, Toruń 2012, s. 776-786., 2012
  2. - (współautor A. Rakowska), Kodeks wyborczy jako szansa na stabilizację prawa wyborczego, [w:] Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce. Ksiega pamiątkowa z okazji obchodów 20-lecia demokratycznych wyborów w Polsce, red. S.J. Jaworski, K.W. Czaplicki, Warszawa 2011, s. 107-120, 2011
  3. (współautor A. Michalak), Alternative methods of voting - perspectives of introduction in Poland, "Annales Universitatis Apulensis", Series Jurisprudentia, 14/2011, s. 199-206, 2011
  4. (współautor A. Rakowska), Zmiany w prawie wyborczym wprowadzone przez kodeks wyborczy, "Przegląd Sejmowy" 2011, nr 4, s. 9-32., 2011
  5. Centralne organy wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej, [w:] Amicus hominis et defensor iustitiae. Przyjaciel człowieka i obrońca sprawiedliwości, Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza, red. D. Dudek, M. Łapski, W. Łączkowski, Lublin 2010, s. 307-318. , 2010
  6. Kilka uwag w sprawie kierunków reformy Senatu, [w:] Prawa człowieka - społeczeństwo obywatelskie - państwo demokratyczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu, pod red. P. Tulei, M. Florczak-Wątor, Sebastiana Kubasa, Warszawa 2010, s. 349-357 , 2010
  7. O zasadzie dyskontynuacji w pracach nad projektem ustawy zainicjowanej przez co najmniej 100 000 obywateli, [w:] Studia z prawa konstytucyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr hab. Wiesławowi Skrzydle, red. J. Posłuszny, J. Buczkowski, K. Eckhardt, Przemyśl-Rzeszów 2009, s. 273-282., 2009
  8. Publiczny Obrońca Praw Człowieka Republiki Czeskiej, [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego. W dobie integracji europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, pod red. J. Wawrzyniaka i M. Laskowskiej, Warszawa 2009, s. 658-667. , 2009
  9. Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Senat Republiki Czeskiej. Analiza porównawczo-prawna, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 70, 2009, s. 103-122., 2009
  10. Systémové problémy související s procesem jmenování soudcù obecnych a správních soudù v Polsku, [w:] Ústavní základy soudní moci. Sborník pøíspìvkù sekce úsyavního práva, pøednesených na mezinárodní vìdecké konferencji Olomoucké právnické dny 2009, red. J. Jirásek, Olomouc 2009, s. 153-162. , 2009
  11. W sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 2, s. 158-161. , 2009
  12. W sprawie ratyfikacji Traktatu z Lizbony, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 2, s. 146-153. , 2009
  13. W sprawie wybranych kwestii dotyczących finansowania partii politycznych, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 4, s. 197-199. , 2009
  14. (współautor A. Rakowska) Konsekwencje konstytucjonalizacji zasady proporcjonalności wyborów do Sejmu RP, [w:] Zmiana ordynacji wyborczej a zamiana konstytucji, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów, 3-4 marca 2008 r., red. R. Grabowski, S. Grabowska, Rzeszów 2008, s. 80-104 , 2008
  15. (współautor A. Rakowska), Udział komisarzy wyborczych w rozpoznawaniu protestów wyborczych, „Przegląd Wyborczy” 2008, nr 9-10, s. 26-44. , 2008
  16. Blokowanie list kandydatów jako nowe rozwiązanie polskiego prawa wyborczego, [w:] Przemiany prawa wyborczego – doświadczenia nowych demokracji. Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraińska, Rzeczpospolita Polska, pod red. A. Sokali i Z. Witkowskiego, Bydgoszcz 2007, s. 93-105., 2008
  17. Dziesięć lat obowiązywania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., [w:] 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky, red. L. Orosz i G. Dobrovièová, Košice 2008, s. 351-35, 2008
  18. Nabycie przez posła uprawnień do odprawy emerytalnej, „Zeszyty Prawnicze” 2008, nr 1, s. 140-141 , 2008
  19. O możliwościach tzw. alternatywnych sposobów głosowania przez obywateli polskich przebywających w dniu głosowania za granicą, „Zeszyty Prawnicze” 2008, nr 1, s. 257-265. , 2008
  20. O skargach konstytucyjnych złożonych w związku z niepowołaniem przezPrezydenta RP na stanowiska sędziowskie osób wnioskowanych przez Krajową Radę Sądownictwa (wspólna sygn. akt SK 16/08), „Zeszyty Prawnicze” 2008, nr 2, s. 183-190. , 2008
  21. W sprawie projektu uchwały o powołaniu komisji śledczej do zbadania zarzutu nielegalnego wywierania wpływu na funkcjonariuszy państwowych, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3, s. 191-195. , 2008
  22. W sprawie zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i innych ustaw, „Zeszyty Prawnicze” 2008, nr 1, s. 96-102. , 2008
  23. Zakres działania sejmowej komisji śledczej w Świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., [w:] Pocta Jánu Gronskému, red. K. Klíma i J. Jirásek, Plzeò 2008, s. 292-299, 2008
  24. (współautor Anna Rakowska), Konstytucja RP na tle innych obowiązujących ustaw zasadniczych państw Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, "Przegląd Sejmowy" 2007, nr 4, s. 221-227, 2007
  25. O rządowym projekcie ustawy o ograniczeniach związanych z pełnieniem funkcji publicznych, „Zeszyty Prawnicze” 2007, nr 3, s. 131-138. , 2007
  26. Skład obwodowych komisji wyborczych i obwodowych komisji do spraw referendum, [w:] Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów). Księga pamiatkowa Państwowej Komisji Wyborczej, Warszawa 2007, s. 155-165, 2007
  27. Wpływ funkcji wyborów na prawo wyborcze i na system wyborczy. Zarys problematyki, "Przegląd Sejmowy" 2007, nr 2, s. 9-26, 2007
  28. Aktualne problemy polskeho ustavniho prava, [w:] Sbornik prispevku z konference Monseho olomoucke pravnicke dny, Olomouc 2006, s. 415-424 , 2006
  29. Czy okręgi jednomandatowe rozwiążą problem? Niereprezentatywny Sejm i jego legitymacja dla reform, [w:] O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krasiczyn-Rzeszów 19-21 IX 2005 r., redakcja W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, Przemyśl 2006, s. 217-222. , 2006
  30. Możliwość rozszerzenia zakresu projektu ustawy o zmianie Konstytucji w trakcie prac w Sejmie, „Zeszyty Prawnicze” nr 3 (11) VII-IX 2006, s. 28-31; , 2006
  31. Zmiany w prawie wyborczym do samorzadowych organów kolegialnych, [w:] Vol'by v statoch V 4, red. M. Gburova, Presov 2006, s. 293-300, 2006
  32. Głosowanie przez przedstawiciela, [w:] Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu, pod. red. S. Grabowskiej i R. Grabowskiego, Rzeszów 2007, s. 117-133
  33. Słowacki Publiczny Obrońca Praw, [w:] Ustroje, doktryny, instytucje polityczne. Ksiega jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, Kraków 2007, s. 335-343
 • Inne publikacje

  1. - O potrzebie I kierunkach zmian sposobu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego (uwagi w związku z Ankietą konstytucyjną), [w:] Prawo w służbie państwu i społeczeństwu. Prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin, pod red. B. Banaszaka, M. Jabłońskiego, S. Jarosz-Żukowskiej, Wrocław 2012, s. 189-196, 2012
  2. (współautor A. Rakowska) Głosowanie korespondencyjne - nowe rozwiązanie kodeksu wyborczego, [w:] W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka, red. D. Szpoper, Gdańsk 2012, 2. 295-304, 2012
  3. Opinia prawna na temat prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach, "Zeszyty Prawnicze" 2012, nr 2., s. 113-118, 2012
  4. rec. Optimálny model volebného systemu do Európskeho Parlamentu, Bratislava 2010, ss. 171, [w:] „Studia Wyborcze” 2012, tom XIII, s. 87-90, 2012
  5. - Current changes to the constitution of the Polish Republic of 1997, [w:] Perspectives fo r the development of constitutional law in the conditions of integrating, Section of Constitutional Law, Bratislava 2011, s. 265-271, 2011
  6. Opinia prawna na temat poselskiego projektu uchwaly w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania okoliczności katastrofy samolotu specjalnego TU-154M z 10 kwietnia 2010 r. na lotnisku Siewiernyj, "Zeszyty prawnicze 2011, nr 1, s. 70-72., 2011
  7. W sprawie nowelizacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, "Przegląd Sejmowy" 2011 nr 2, s. 154-157, 2011
  8. - Czy w razie nierozstrzygnięcia przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego nieuwzględnionych przez Marszałka Sejmu, należy zwołać posiedzenie Sejmu w celu rozstrzygnięcia tych wniosków przed upływem terminu, o którym mowa w art. 173 ust. 5 regulaminu Sejmu, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, wybór i opracowanie W. Odrowąż-Sypniewski, Tom II, Warszawa 2010, s. 384-386. , 2010
  9. - Interpretacja przepisów Konstytucji i regulaminu Sejmu w zakresie zagadnień wynikających z art. 154-155 Konstytucji, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, wybór i opracowanie W. Odrowąż-Sypniewski, Tom I, Warszawa 2010, s. 526-532., 2010
  10. Funkcje wyborów a wielkość okręgów wyborczych, Wykłady im. Prof. dr Wacława Komarnickiego, Toruń 2010, ss. 44., 2010
  11. Opinia prawna na temat skutków prawnych wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, "Zeszyty Prawnicze" 2010, nr 3, s. 33-37, 2010
  12. recenzja: Konstytucjonalizm czeski i polski 15 i 11 lat po uchwaleniu konstytucji obu państw. I polsko-czeskie seminarium prawnicze, Toruń, 15-16 października 2008 roku, red. Z. Witkowski, V. Jiráskova, K.M. Witkowska-Chrzczonowicz, „Przegląd Sejmowy” 2010 nr 2, s. 198-204, 2010
  13. recenzja: Subwencje z budżetu państwa dla partii politycznych. Jawność i kontrola, red. J. Zbieranek, Warszawa 2008, „Przegląd Sejmowy” 2010 nr 1, s. 198-202, 2010
  14. Senat III RP – nieprzemyślany czy niepotrzebny?, [w:] 20 lat transformacji ustrojowej w Polsce, 51 Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Warszawa 19-21 czerwca 2009 r., pod red. M. Zubika, Warszawa 2010, s. 203-227. , 2010
  15. W sprawie wybranych kwestii dotyczących funkcjonowania komisji śledczych, „Przegląd Sejmowy” 2010 nr 2, s. 139-143, 2010
  16. W sprawie wybranych kwestii dotyczących funkcjonowania komisji śledczych, „Przegląd Sejmowy” 2010 nr 2, s. 143-144, 2010
  17. Głos w dyskusji [w:]: Sytuacja ludności polskiej na Wschodzie w świetle obowiązującego prawa i praktyki, red. D. Górecki, Toruń 2009, s. 258-259. , 2009
  18. recenzja: B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, „Studia Prawno-Ekonomiczne” Tom LXXX, 2009, s. 119-121, 2009
  19. Spotkanie dyskusyjne w redakcji „Przeglądu Sejmowego” na temat funkcji kontrolnej Sejmu. Warszawa 20 marca 2008 r., „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3, s. 331-332.  , 2008
  20. Opinia na temat rządowego projektu ustawy o ograniczeniach związanych z pełnieniem funkcji publicznych, [w:] Lustracja majątkowa – projekty nowelizacji. Druki Sejmowe: 1569 oraz 1526, 1677, „Przed pierwszym czytaniem” 3/2007, s. 13-18. , 2007
  21. Opinia prawna dotycząca skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2007 r. (sygn. akt K 2/07), „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 6, s. 167-172. , 2007
  22. Sprawa wyłaniania kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, „Zeszyty Prawnicze” 2007, nr 3, s. 170-172. , 2007
  23. Sprawozdanie: Vol’by 2006 w štátoch V4 (Konferencja Międzynarodowa, Prešov, 28-29 IX 2006), „Studia Wyborcze” 2006, tom II, s. 101-106, 2007
  24. W sprawie aspektów prawnych wiążących się z powoływaniem i odwoływaniem rządu, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 5, s. 151-157; , 2007
  25. W sprawie zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o biegłych w postępowaniu sądowym oraz w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw „Zeszyty Prawnicze” nr 2 (14) 2007, s. 9-13; , 2007
  26. W sprawie zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r, - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r, o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2, s. 100-102. , 2007
  27. Zagadnienia związane z instytucją głosowania przez pełnomocnika, „Zeszyty Prawnicze” 2007, nr 3., s. 173-175. , 2007
  28. O poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, „Zeszyty Prawnicze” nr 3 (11) VII-IX 2006, s. 101-104; , 2006
  29. Introduction, [w:] VIIIth World Congress of Constitutional Law. Mexico City, 6-10 December 2010. Polish Reports, Warszawa 2012, s. 7 
  30. Opinia prawna na temat poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania komisji nadzwyczajnej do spraw rozpatrzenia informacji, wniosków o uwag organów państwowych, w tym Rady Ministrów i właściwych ministrów oraz działań tych organów, podejmowanych w związku z katastrofą samolotu rządowego w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2010 r., w ramach sprawowanej przez Sejm RP kontroli konstytucyjnej, "Zeszyty prawnicze" 2011, Nr 1, s 73-75
  31. W sprawie skutków postanowienia Marszałka Sejmu stwierdzającego wygaśnięcie mandatu poselskiego, "Przegląd Sejmowy" 2011, nr 6, s. 147-150
  32. W sprawie wprowadzenia parytetu płci na listach wyborczych, "Przegląd Sejmowy" 2010, nr 3, s. 127-132
  33. Wstęp, [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K Skotnicki, Warszawa 2011, s. 7-9

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.