PL

Jakość kształcenia

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, jako jeden z wiodących wydziałów prawa w Polsce wprowadza rozwiązania zapewniające wysoką jakość kształcenia oraz dokonuje bieżącej weryfikacji osiąganych w tym zakresie standardów.

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego stanowi część ogólnouniwersyteckiego systemu jakości kształcenia, którego wdrożenie wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów prawa wewnętrznego w UŁ. 

Celem Systemu Jakości Kształcenia jest tworzenie warunków dla zapewnienia wysokiego poziomu wykształcenia akademickiego i zawodowego osób podejmujących studia na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, a w szczególności:

 • podnoszenie jakości kształcenia,
 • podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
 • zwiększanie mobilności studentów w kraju i za granicą.

 

Do zadań Wydziałowej komisji ds, Jakości Kształcenia należy w szczególności:

 • opracowywanie ogólnych założeń polityki zarządzania jakością kształcenia na WPiA UŁ,
 • opracowywanie iw drażźanie procedur wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia naWPiA UŁ na podstawie modelu ogólnouczelnianego'
 • wdrażanie ram kwalifikacji dla dziedzin obejmujących kierunki studiów prowadzone na WPiA UŁ,
 • dokonywanie przeglądów programów kształcenia pod kątem zgodności z wymogami wynikającymi z obowiązujących powszechnie przepisów uniwersyteckich i wydziałowych'
 • monitorowanie poprawności i aktualności opisów przedmiotów wporwadzanych do USOS.
 • Struktura

  Zgodnie z przyjętym na UŁ modelem zarządzania jakością kształcenia, załącznik do zarządzenia nr 128 Rektora UŁ z dnia 20.07.2012 r., pieczę nad funkcjonowaniem Systemu Jakości Kształcenia w UŁ (SJK) sprawuje Rektor UŁ, który na czas trwania swojej kadencji powołuje Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia (URJK) oraz Uczelnianą Komisję ds. Jakości Studiów Doktoranckich (UKJD), będące organami opiniodawczo-doradczymi Rektora UŁ w sprawach dotyczących jakości kształcenia. Wdrożenie i doskonalenie SJK w podstawowej jednostce organizacyjnej UŁ stanowi zadanie kierownika tej jednostki.

  Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadań z zakresu zarządzania jakością kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego są: Dziekan, Komisja ds. Jakości Kształcenia, , zespół programowy, zespół ds. weryfikacji jakości prac dyplomowych i wyników egzaminów, kierownicy katedr i zakładów, a także koordynatorzy wydziałowi ds. Programu Erasmus oraz ds. ECTS.

  graf jakosc

  Komisja ds. Jakości Kształcenia

  W styczniu 2011 roku na na podstawie § 8 ust. 1 Uchwały Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 221 podjętej na 19 roboczym posiedzeniu z dnia 21 czerwca 2010 w sprawie: zapewnienia jakości kształcenia w UŁ Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego powołał Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia.

  W skład Komisji ds. Jakości Kształcenia WPiA wchodzą:

  1. dr Anna Czaplińska - Przewodnicząca,
  2. dr hab. Radosław Olszewski, prof. nadzw. UŁ,
  3. dr hab. Joanna Połatyńska,
  4. dr Marek Lewicki, 
  5. dr Izabela Skomerska-Muchowska – Wydziałowy Pełnomocnik Rektora ds. Programu Erasmus,
  6. przedstawiciel studentów i przedstawiciel doktorantów.

  Celem Systemu

  Zespół Programowy WPiA UŁ

  W skład zespołu wchodzą:

  1. Przewodniczący Zespołu,
  2. zastępca Przewodniczącego,
  3. członek ds. kierunku Prawo,
  4. członek ds. kierunku Administracja,
  5. członek ds. kierunku Polityka społeczna,
  6. członek ds. kierunku Prawo zatrudnienia – kadry i płace oraz ds. studiów trzeciego stopnia,
  7. członek ds. kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość,
  8. członek ds. kierunku Prawo medyczne
  9. członek – koordynator ds. studiów podyplomowych,
  10. Koordynator Wydziałowy ds. ECTS  
  11. Koordynator Wydziałowy ds. Programu Erasmus.

  Do zadań Zespołu należy:

  1. ocena programów kształcenia na istniejących i nowo tworzonych kierunkach studiów z punktu widzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
  2. przygotowywanie dla Dziekana jeden raz w roku opinii w sprawie programów kształcenia na kolejny rok akademicki;
  3. dokonywanie raz w roku przeglądów programów kształcenia pod kątem ich zgodności z założonymi efektami kształcenia oraz ich adekwatności do potrzeb rynku pracy, przy uwzględnieniu opinii przedstawicieli pracodawców w kwestii oczekiwanych od absolwentów WPiA kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw społecznych.

  Zespół ds. weryfikacji jakości prac dyplomowych i wyników egzaminów

  W skład zespołu wchodzą:

  1. dr hab. Krzysztof Skotnicki, prof. nadzw. UŁ – przewodniczący,
  2. prof. zw. dr hab. Tomasz Grzegorczyk,
  3. prof. zw. dr hab. Janusz Jankowski,
  4. dr hab. Anna Pikulska-Radomska, prof. nadzw. UŁ,
  5. dr hab. Zofia Duniewska, prof. nadzw. UŁ,
  6. prof. dr hab. Zbigniew Góral.

  Do zadań Zespołu należy:

  1. weryfikacja raz w roku, w miesiącach kwiecień-maj, jakości losowo wybranych prac dyplomowych obronionych w poprzednim roku kalendarzowym oraz prawidłowości przeprowadzonych egzaminów dyplomowych, a następnie sporządzenie i złożenie Dziekanowi wspólnego sprawozdania z tej weryfikacji do końca maja roku, w którym ją przeprowadzono;
  2. weryfikacja prawidłowości przeprowadzenia egzaminów w uzasadnionych wypadkach, na wniosek Dziekana WPiA, oraz sporządzenie i złożenie Dziekanowi sprawozdania z tej weryfikacji w terminie przez niego oznaczonym.

  Rada Pracodawców

  Zadaniem Rady jest wyrażanie opinii na temat dostosowania programów studiów na WPiA UŁ i założonych efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów i studiach podyplomowych do potrzeb rynku pracy oraz oczekiwanych od absolwentów WPiA UŁ kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw społecznych.

  Formy współpracy pracodawców z władzami Wydziału, mogą przybrać kształt wspólnie organizowanych studiów podyplomowych, seminariów oraz innych form kształcenia i wymiany opinii i wiedzy w zakresie nauk prawnych i nauk pokrewnych, a także ewolucji obecnego systemu praktyk studenckich w dłuższe staże i indywidualne formy pracy ze studentami w ramach przygotowywanych prac dyplomowych.

   W skład Rady Pracodawców przy WPiA UŁ wchodzą przedstawiciele oraz reprezentaci:

  • Marszałka Województwa Łódzkiego
  • Prezydenta Miasta Łodzi
  • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
  • Sądu Apelacyjnego w Łodzi
  • Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi
  • Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
  • Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
  • Izby Notarialnej w Łodzi
  • Izby Komorniczej w Łodzi
  • Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
  • Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi
  • Delegatury NIK w Łodzi
  • Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
 • Ankiety

  Ankiety studenckie w zakresie programów kształcenia i ich realizacji sa przeprowadzane raz w roku, w okresie od 1 kwietnia do 30 września roku akademickiego, w którym prowadzone były zajęcia dydaktyczne, według wzoru określonego uchwałą Senatu UŁ nr 506 z dnia 15 czerwca 2015 r.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.