PL

Prawo pracy dla menedżerów

Kontakt

Kierownik studiów
dr hab. Tomasz Duraj, prof. UŁ

SEKRETARIAT
starszy specjalista mgr Anna Florek

ul. S. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
pokój 4.60 (bud. B, piętro IV)
tel. 635-46-24

email: aflorek@wpia.uni.lodz.pl

 • o studiach

  Informacje ogólne

  Studia Podyplomowe „Prawo pracy dla menedżerów" stanowią kontynuację Podyplomowych Studiów Prawa Pracy, które powstały w 1996 roku przy Katedrze Prawa Pracy, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i są jednym z najdłużej funkcjonujących w Polsce tego typu projektów szkoleniowo - dydaktycznych. Owocem kilkunastoletniej działalności Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ jest wykształcenie ponad 600 absolwentów. Nowa formuła Studiów Podyplomowych wychodzi naprzeciw potrzebom rynku. Znajomość prawa pracy i umiejętność jego wykorzystania w praktyce stanowi kluczową rolę w procesie budowania firmy i jest bardzo ważna z punktu widzenia ochrony interesów majątkowych pracodawcy.

  Cel

  Celem Studiów jest aktualizacja i pogłębienie wiedzy z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, która jest prezentowana Słuchaczom z perspektywy pracodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem jego interesów majątkowych i gospodarczych. Odwołując się do łacińskiej paremii prawniczej: „Ignorantia iuris nocet" („Nieznajomość prawa szkodzi"), podmioty zatrudniające pracowników, a także kadra kierownicza, która stanowi emanację pracodawcy, powinni znać obowiązujące przepisy prawa pracy i posiadać umiejętność właściwego ich stosowania, co niewątpliwie pozwoli na ograniczenie kosztów ich działalności, a w szczególności kosztów pracy, które są zasadniczą częścią obciążeń pracodawcy. Wiedza z zakresu prawa pracy przekazywana Słuchaczom uwzględnia regulacje unijne, bieżące nowelizacje Kodeksu pracy oraz innych aktów z zakresu prawa pracy, a także najnowsze orzecznictwo sądowe. Zdobyte przez lata doświadczenia pozwoliły na przygotowanie optymalnego programu zajęć, w ramach którego Słuchacze uzyskują dostęp do wszystkich najważniejszych informacji z zakresu prawa pracy, przydatnych do wykorzystania przez pracodawców w ich codziennej aktywności gospodarczej. Ponadto program Studium obejmuje również niezbędne dla pracodawców i kadry kierowniczej zagadnienia z zakresu nauki organizacji i zarządzania (procedury oraz metody selekcji i rekrutacji pracowników; strategie zarządzania personelem), prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych.

  Adresaci

  Podyplomowe Studia adresowane są do przede wszystkim do pracodawców (zwłaszcza średnich i małych), a także do kadry kierowniczej, zarówno najwyższego szczebla zarządzania (członkowie zarządu, dyrektorzy, menedżerowie), jak i średniego oraz najniższego szczebla zarządzania, która na co dzień, reprezentując interesy pracodawcy wobec pracowników firmy i dokonując w jego imieniu czynności w sprawach ze stosunku pracy, napotyka w praktyce stosowania prawa pracy szereg problemów, od których rozwiązania często zależy efektywność procesu zarządzania oraz ostateczny efekt ekonomiczny firmy.

  Organizacja

  • studia dwusemestralne obejmują około 200 godzin zajęć prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego;
  • zajęcia trwają od października do czerwca danego roku kalendarzowego;
  • zajęcia odbywają się podczas dwudniowych sesji prowadzonych w systemie wykładowo - warsztatowym, organizowanych co dwa tygodnie (piątki w godzinach 16.00 - 20.00 oraz soboty w godzinach 8.00 - 16.00);
  • zajęcia kończą się testem lub obroną przygotowanej przez Słuchaczy pracy dyplomowej na wybrany temat z zakresu prawa pracy (zależnie od ilości Słuchaczy);
  • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Podyplomowego Studium: „Prawo pracy dla menedżerów" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego, wybitni profesorowie innych uniwersytetów oraz praktycy na co dzień stosujący prawo pracy, w tym zwłaszcza sędziowie Sądu Najwyższego, sędziowie innych sądów pracy, pracownicy Ministerstwa Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych urzędów administracji publicznej. Ponadto Studia współpracują ze specjalistami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, a także prawa podatkowego i ubezpieczeniowego.

  Tomasz Duraj

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa UŁ. Wykładowca indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa urzędniczego i prawa rynku pracy. Szkoleniowiec na studiach podyplomowych prawa pracy oraz trener prowadzący szkolenia dla wielu instytucji publicznych i prywatnych, również w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską oraz dla aplikantów prawniczych. Od wielu lat zajmuje się doradztwem z zakresu prawa pracy. Autor szeregu opinii prawnych z zakresu prawa pracy, sporządzonych na zlecenie zarówno instytucji publicznych, jak i niepublicznych oraz osób prywatnych. Kierownik Studiów Podyplomowych: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi z Elementami Prawa Pracy oraz Prawo Pracy dla Pracodawców i Kadry Kierowniczej. Członek Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Autor ponad 40 publikacji naukowych z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się w problematyce indywidualnego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej pracowników zajmujących stanowiska kierownicze. Uczestnik merytoryczny wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Ekspert INFOR z zakresu prawa pracy.

   Izabela Pilżys

  Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, a także studiów podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych Psychotraumatologia Uniwersytetu SWPS. Ukończyła Kurs zaawansowany Trenera Biznesu zorganizowany przez Szkołę Trenerów Biznesu MODERATOR S.C. oraz Certyfikat Coacha Międzynarodowego w International Coach Certification. Specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi z wieloletnim doświadczeniem w obszarze rekrutacji, selekcji, komunikacji, relacji pracowniczych oraz szkolenia i coachingu pracowników. Od ponad 18 lat związana z biznesem, na stanowiskach kierowniczych. Obecnie pełni funkcję trenera biznesu, a także jest właścicielem firmy doradczo-szkoleniowej HR partners. Pracowała dla bardzo dużych organizacji biznesowych (ponad 3000 pracowników) oraz współuczestniczyła, w zakresie HR, w tworzeniu projektów „ green field” dla 4 fabryk w Polsce. Członek Europejskiego stowarzyszenia 


   Monika Pawłowska-Radzimierska

  W latach 1996-2008 - sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, pełniła przez kilka lat funkcję Przewodniczącego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od 2008 roku sędzia Sądu Okręgowego w Łodz. Obecnie orzeka w VIII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Łodzi w dwóch instancjach. Od 2008 roku jest wykładowcą Podyplomowego Studium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2003 ukończyła roczne studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a w 2008 roku roczne studia podyplomowe z zakresu prawa pracy dla sędziów przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Monika Pawłowska-Radzimierska specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych oraz procedurze cywilnej. Orzeka w pionie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych osiągając wysoką sprawność procedowania oraz stabilność orzecznictwa. Od wielu lat z sukcesem współpracuje z Podyplomowym Studium Uniwersytetu Łódzkiego, a jej zajęcia cieszą się niezmiennie ogromnym zainteresowaniem studentów. Nacisk na praktyczne aspekty stosowania prawa, jak również atrakcyjna dla kursantów formuła warsztatowa, włącznie z symulacją rozprawy sądowej, odpowiadają nowoczesnym trendom dydaktyki prawa. 

   

   Krzysztof Walczak

  Doktor habilitowany nauk prawnych, wspólnik i konsultant w firmie Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista od zagadnień polskiego oraz europejskiego prawa pracy, w szczególności w zakresie wynagradzania i motywowania, rekrutacji, restrukturyzacji zatrudnienia oraz negocjacji ze związkami zawodowymi. Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Łódzkim, Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie , Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy. Prowadzi szkolenia dla sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz dla inspektorów pracy w Centrum Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Wcześniej pracował w: Hay Group Sp. z o.o jako management konsultant z szeroko rozumianej problematyki zarządzania personelem głównie w zakresie zbiorowych stosunków pracy; międzynarodowej kancelarii prawniczej TGC w dziale prawa pracy; wydawnictwie C.H. Beck jako szef działu Beck Info Biznes; Departamencie Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Przebywał na stażu w Komisji Europejskiej w Brukseli, a także w ministerstwach pracy Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Redaktor Naczelny miesięcznika Monitor Prawa Pracy, Członek Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy oraz Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

   

  Marcin Grzelak

  Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty. Doświadczenie wyniesione z pracy w jednostkach kontrolnych sprawia, że potrafi nie tylko identyfikować występujące w praktyce naruszenia prawa, lecz również wypracowywać rozwiązania, które będą zgodne z prawem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych „Kadry i Płace” oraz „Prawa pracy dla pracodawców i kadry kierowniczej” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w praktycznych aspektach planowania i rozliczania czasu pracy, ochrony danych osobowych w procesach kadrowo-płacowych oraz administrowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań zawodowych jest odpowiedzialność prawna związana z naruszaniem przepisów prawa, jak również stosowanie konstrukcji charakterystycznych dla stosunku pracy do niepracowniczych form zatrudnienia.

   

  Mirosław Włodarczyk

  Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej. Specjalista w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawa rynku pracy. Autor ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych dotyczących zatrudniania młodocianych, źródeł prawa pracy, podmiotów i treści prawa stosunku pracy oraz regulacji prawnych rynku pracy. 


  Magdalena Kuba

  Doktor nauk prawnych specjalizujący się w obszarach: prawo pracy oraz ochrona danych osobowych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; wieloletni trener i konsultant firm doradczych i szkoleniowych; autor blisko 300 opinii dla praktyków zajmujących się stosowaniem przepisów prawa pracy; wykładowca studiów podyplomowych na kierunkach typu: prawo pracy, kadry i płace, BHP, zarządzanie zasobami ludzkimi, HR Business Partner, ochrona danych osobowych oraz MBA; członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego; współpracownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją; autor licznych publikacji  z zakresu indywidualnego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych; wielokrotny prelegent konferencji naukowych i seminariów biznesowych poświęconych problematyce pracowniczej.

   

   

   

   

 • rekrutacja

  Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akad. 2019/2020

  Godziny przyjmowania dokumentów

                  poniedziałek - piątek - godz. 9.00-14.00

  Wymagane dokumenty można także przesłyłać listownie  na adres studiów podyplomowych Prawo pracy dla menedżerów Wydział Prawa i Administracji UŁ ul. Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź pok. 4.60 lub przesłać skany dokumentów na adres e-mail:aflorek@wpia.uni.lodz.pl.

  Termin składania dokumentów

                   Dokumenty na rok akademicki 2019/2020 przyjmowane są od 15 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r.

  Warunki uczestnictwa

  Warunkiem przyjęcia są ukończone studia wyższe (zarówno magisterskie jak i licencjackie)

  Ilość miejsc

  Liczba miejsc na Studia wynosi 40. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  Wymagane dokumenty

  Od kandydatów na Studia wymaga się złożenia następujących dokumentów :

  Wymagane dokumenty należy przesłać listownie  lub złożyć w sekretariacie Katedry Prawa Karnego ul. S. Kopcińskiego 8/12, pokój 4.60 ,  bud. B, IV piętro

  Koszty uczestnictwa

  Trwające przez dwa semestry studia są odpłatne,
  W roku akademickim 2019/2020 opłata wynosi 3600 zł za dwa semestry
  W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach.

  Prosimy o niedokonywanie wpłat przed rozpoczęciem Studiów.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.