PL

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kontakt

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo Wewnętrzne
dr Monika Kapusta
mkapusta@wpia.uni.lodz.pl

 

 

Sekretariat 
specjalista mgr Magdalena Kuźniak
mkuzniak@wpia.uni.lodz.pl

ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź 90-232
pokój: 3.46, III piętro bud. B

nr tel.: (42) 635-46-09

Pytania dotyczące studiów podyplomowych prosimy kierować na adres mailowy: mkapusta@wpia.uni.lodz.pl

 • Adresat oferty kształcenia

  Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo wewnętrzne" są skierowane do:

  * pracowników administracji samorządowej oraz rządowej (niezespolonej i zespolonej – służb, inspekcji i straży),

  * pracowników niepublicznych formacji ochrony,

  * członków organizacji pozarządowych mających w celach statutowych zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz

  * wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego.

 • Cel studiów

  Studia mają na celu aktualizację i pogłębienie wiedzy z zakresu prawnych, w tym w szczególności administracyjnoprawnych, podstaw organizacji i funkcjonowania oraz zadań i kompetencji organów władzy publicznej, służb, inspekcji i straży oraz innych instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego. Celem studiów jest również zwiększenie konkurencyjności słuchaczy studiów na rynku pracy w rozwijającym się sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego, a także przygotowanie teoretyczne i nauka praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodów związanych z szeroko ujmowanym bezpieczeństwem wewnętrznym (w tym tzw. zawodów przyszłości).

 • Rekrutacja

  Warunkiem przyjęcie jest złożenie wymaganych dokumentów w określonym terminie.

  Uwaga:

  W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ INFORMACJA O NAJBLIŻSZEJ EDYCJI STUDIÓW ZOSTANIE ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ W TERMINIE POZWALAJĄCYM NA PRZYSTĄPIENIE DO PROCESU REKRUTACJI.

  Koszt studiów podyplomowych: 3 500,00 zł.

  Wymagane dokumenty:

  1.  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe skierowane do kierownika studiów (załącznik do pobrania),
  2.  wypełniony kwestionariusz osobowy (załącznik do pobrania),
  3.  odpis albo poświadczona za zgodność z oryginałem (przez Uczelnię Wyższą albo notariusza) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  4.  1 zdjęcie,
  5. opatrzona datą i podpisem Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe (załącznik do pobrania).

  Dokumenty można składać osobiście albo wysłać przesyłką poleconą dostarczoną na wskazany poniżej adres.

  Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji
   budynek WPiA UŁ
  Kopcińskiego 8/12
  90-232 Łódź
  3.46 (III piętro, beczka B).

  UWAGA:

  W związku z koniecznością ochrony danych osobowych i wdrażaniem procedur ochrony danych osobowych na Uniwerystecie Łódzkim zarówno osoby uczestniczące w rekrutacji na studia podyplomowe jak i słuchacze tychże studiów będą zobligowani do podpisania odpowiedniej informacji. Na etapie rekrutacji są to:

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe. Pl

  Po zakończeniu rekrutacji i uruchomieniu studiów podyplomowych słuchacze studiów podyplomowych będą zobowiązani do zapoznania się z Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla słuchaczy studiów podyplomowyc.

 • program studìów i efekty kształcenia

  Program studiów będzie realizowany w ramach zajęć prowadzonych przez teoretyków i praktyków (m.in. z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Straży Miejskiej w Łodzi, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Łodzi i innych formacji odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa wewnętrznego).

  Po zrealizowaniu programu studiów zostanie przeprowadzony egzamin końcowy w formie testu. Słuchacze studiów podyplomowych uzyskają świadectwa ukończenia studiów. Absolwenci studiów podyplomowych, którzy rozpoczęli studia  od 1.10 2019 r. nie wnoszą opłaty za świadectwo.

 • Sylwetka absolwenta

  Głównym celem studiów jest zwiększenie konkurencyjności słuchaczy na rynku pracy w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, a także przygotowanie teoretyczne i nauka praktycznych umiejętności w języku polskim i – fakultatywnie – w języku angielskim, niezbędnych do wykonywania zawodów związanych z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem wewnętrznym (w tym nowych zawodów – stosownie do profilu anglojęzycznych ofert na regionalnym rynku pracy). Sektor ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego jest szczególnym obszarem na rynku pracy. W trakcie Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo Wewnętrzne słuchacze będą mogli nauczyć się w szczególności: podstaw teoretycznych metod działania w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, trendów rozwojowych w tym obszarze czy teorii pozwalających na przezwyciężanie ograniczeń wynikających z zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. Ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego wymaga również posiadania szczególnych  umiejętności i kompetencji. Słuchacze nabędą również m.in. umiejętność: prognozowania sytuacji w sytuacji wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego, wykonywania złożonych zadań zawodowych w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach czy umiejętność opracowywania planu strategicznego i kierowania zespołem pracowniczym realizującym zadania związane z ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego.

 • Rada programowa

  1. Prof. zw. dr hab. Zofia Duniewska
  2. Prof. UŁ dr hab. Ewa Olejniczak – Szałowska
  3. dr Agnieszka Rabiega-Przyłęcka

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.